AKTA RAHSIA RASMI 1972 PDF

AKTA RAHSIA RASMI PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI Adalah . Akta Rahsia Rasmi semua pindaan hingga September Akta 88 by Malaysia.; 1 edition; First published in ; Subjects: Official. Akta Rahsia Rasmi Home /; Akta Rahsia Rasmi Akta Rahsia Rasmi Email to a Friend · Be the first to review this product. Availability: In stock.

Author: Mikajar Vigal
Country: Equatorial Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 14 July 2009
Pages: 209
PDF File Size: 15.45 Mb
ePub File Size: 18.92 Mb
ISBN: 433-4-26481-506-2
Downloads: 62184
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezibar

Tajuk ringkas Tafsiran 2A.

Akta Rahsia Rasmi | Open Library

Menambah, memotong atau meminda Jadual 2B. Pelantikan pegawai awam untuk mengelaskan suratan rasmi, dsb.

Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 3. Penalti bagi mengintip Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan Larangan membawa perkakas fotografi 7A.

Kewajipan melaporkan permintaan bagi maklumat, dll. Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 8. Perakuan oleh pegawai awam hendaklah menjadi keterangan yang konklusif Perhubungan dengan ejen negara asing hendaklah menjadi ransia mengenai arsmi kesalahan tertentu 17A. Pembelaan yang tersedia untuk pegawai awam Kuasa untuk menangkap Kuasa bagi menggeledah dan menyita Kuasa khas mengenai penyiasatan Menerima penyataan sebagai keterangan Keterangan rakan sejenayah Pemeriksaan pesalah Perlindungan pemberi maklumat Tanggungan bagi kesalahan di luar Malaysia Perbicaraan kesalahan Orang ramai tidak dibenarkan hadir semasa prosiding Tanggungan jenayah oleh perbadanan atau firma Menteri boleh memberikan kuasa polis kepada orang yang sesuai Kuasa di bawah Kanun Tatacara Jenayah tidak disekat Pemansuhan JADUAL 30A.

  IC 74LS164 PDF

Akta Rahsia Rasmi 1972

Akta ini bolehlah dinamakan Akta Rahsia Rasmi Menambah, memotong atau meminda Jadual 2A. Menteri boleh, dari semasa ke semasa, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menambah, memotong atau meminda manamana peruntukan Jadual kepada Akta ini.

Seseorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri boleh melantik mana-mana pegawai awam melalui suatu perakuan di bawah tandatangannya untuk mengelaskan apa-apa.

Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 2C. Seseorang Menteri atau pegawai awam yang dipertanggungkan dengan apa-apa tanggungjawab tentang mana-mana Kementerian, jabatan atau mana-mana perkhidmatan awam atau Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau ketua pegawai yang menjaga hal ehwal pentadbiran sesuatu Negeri boleh, pada bila-bila masa, mengelaskan semula apa-apa rsami yang dinyatakan dalam Jadual atau apa-apa suratan rasmi, maklumat atau bahan sebagaimana yang telah dikelaskan dan selepas pengelasan semula itu, suratan, maklumat atau bahan tersebut hendaklah terhenti menjadi rahsia rasmi.

Penalti bagi mengintip 3. Jika, bagi apa-apa maksud yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia, seseorang— a menghampiri, memeriksa, merentasi atau berada di sekitar atau memasuki sesuatu tempat larangan; b membuat sesuatu suratan yang dikira menjadi atau yang rasmii atau yang dimaksudkan rahsiaa menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada rahsi negara asing; c mendapatkan, mengumpul, merakamkan, menyiarkan atau menyampaikan kepada seseorang lain sesuatu perkataan kod, isyarat timbal atau kata laluan rasmi yang rahsia, atau apa-apa benda, suratan atau maklumat yang dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, orang itu melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan seumur hidup.

  MAGNUM OPUS HERMETIC SOURCEWORKS SERIES PDF

Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman rsami kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan 4. Pihak berkuasa yang berwibawa itu, jika berpuas hati bahawa ada sebab yang munasabah bagi mempercayai bahawa yang diambil atau dibuat sedemikian mengandungi perkara atau maklumat yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia dan berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, boleh memerintahkan supaya suratan itu dirampas atau mana-mana bahagian daripadanya dihapuskan, dipadamkan atau dikeluarkan.

Penalti kerana membuat atau menolong membuat rsami atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit 5. Jika seseorang membuat atau menolong membuat sesuatu akuan atau pernyataan yang palsu tentang apa-apa perkara material bagi maksud hendak mendapatkan kebenaran di bawah perenggan 4 3 a daripada sesuatu pihak berkuasa yang berwibawa, dia aita.

Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan 6.

Larangan membawa perkakas fotografi 7. Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 7B.

Seseorang yang melakukan apa-apa perbuatan supaya dirinya diletakkan atau mungkin diletakkan dalam kepercayaan mana-mana ejen negara asing melakukan suatu kesalahan ransia boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak melebihi lima tahun. Create a free account Login. Akta Rahsia Rasmi Akta Embed or link this publication. Description Akta Rahsia Rasmi Akta

Posted in <a href="http://santovec.us/category/spiritual/" rel="category tag">Spiritual</a>